Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

Відкриття торгового центру в м.Львові, Сихівська 16а. Продаж площ.
zamok.lviv.ua
Про Інститут
Тематика досліджень
Звітність
Розташування


conf1.jpg (28206 bytes)

ПРО ІНСТИТУТ

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

· проблем формування регіональної політики;
· систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
· процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;
· ринкової інфраструктури і підприємництва;
· зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
· розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
· методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;
· проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;
· просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:
· підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;
· розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;
· наукові експертизи;
· організацію нарад, семінарів, конференцій;
· надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”.

Організаційну структуру Інституту у звітному році складали 8 наукових підрозділів:
· відділ регіональної економічної політики;
· відділ регіональної екологічної політики;
· відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
· відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;
· відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів­робітництва;
· відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;
· відділ моніторингу регіонального розвитку;
· відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку

Наукова діяльність Інституту у звітному році визначалася основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:
· Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
· Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно- ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
· Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
· Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Основні досягнення Інституту у звітному році :
- розроблено концептуальні підходи до формування просторової організації національної економіки на основі врахування тенденцій змін функціональної та просторової структури;
- визначено цілі, потенціал та особливості реалізації концепції міжрегіональної економічної інтеграції в процесі районування економічного простору України;
- розроблено методичні підходи до оцінювання міграційних ризиків та ефективності міграційних процесів в Україні;
- досліджено проблеми розвитку соціально-трудових систем в умовах глобалізаційних викликів розвитку регіональної економіки;
- обґрунтовано концептуальні засади модернізації ринкових механізмів регулювання у сфері природокористування в Україні;
- розроблено проект концепції удосконалення державної просторової політики регіонів із врахуванням прояву новітніх ознак територіально-структурних процесів;
- обгрунтовано методичні підходи до оцінки рівня розвитку виробничої та соціальної інфраструктури сільських територій, визначено фактори розвитку сільських територій та показники їх економічної діяльності.
- розроблено пропозиції щодо напрямів та механізмів забезпечення сталого розвитку гірських територій, які включені в документи, схвалені на пленарному засіданні Конгресу Ради Європи;
- обґрунтовано концептуальні засади підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону, розроблено інструментарій оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств регіону;
- розроблено методичний інструментарій для моніторингу інвестиційної привабливості регіону, здійcнено комплексну оцінку інвестиційної привабливості семи областей Західного регіону України;
- обґрунтовано науково-методичні засади розвитку нових форм транскордонного співробітництва, розроблено методологічні підходи для їх впровадження в регіонах України та у стратегії добросусідства з країнами ЄС;

За результатами досліджень у 2010р. підготовлено та надіслано органам влади 90 доповідних, наукових записок та рекомендацій, впроваджено - 65.

Напрями наукових досліджень Інституту у 2011 році:
- оцінка впливу природно-ресурсного потенціалу на формування економічного, соціального та етнокультурного середовища Карпатського регіону, дослідження ефективності використання природних ресурсів та проблем збереження екологічної рівноваги в регіоні;
- дослідження стану та головних проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону, формування системи критеріїв діагностики стану їх соціально-економічного розвитку;
- розробка теоретико-методологічних засад дослідження соціально-демографічного потенціалу розвитку регіону. в умовах глобалізаційних викликів;
- дослідження стану та особливостей формування і використання промислового потенціалу Карпатського регіону з врахуванням сучасних тенденцій суспільно-економічних трансформацій;
- визначення пріоритетів перспективного розвитку сільських територій, удосконалення методів прогнозування їх розвитку;
- обґрунтування напрямків вдосконалення механізму підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону в умовах економічної нестабільності;
- розробка методичного інструментарію для комплексного оцінювання ефективності інвестиційної діяльності, створення інформаційної бази для оцінки інвестиційної діяльності на рівні регіону;
- дослідження кон’юнктури та механізмів функціонування транскордонних ринків;
- розробка методологічних під­ходів щодо механізмів конвергент­ності транскордонних просторів.