English Version
Новини
Структура Інституту
Наукові школи
Публікації
Історія
Конференції
Міжнародна співпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-практична конференція
«Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»

12-13 листопада 2009 року

м. Львів

Інститут регіональних досліджень (Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», яка відбудеться у 12-13 листопада 2009 року у м. Львові.

Метою конференції є обговорення актуальних соціально-економічних проблем міграції в умовах кризи, напрямів та механізмів їх вирішення в контексті сучасної регіональної політики в Україні.

Тематичними напрямками роботи конференції є:
1. Міграції у сучасному світі. Фінансово-економічна криза та нова міграційна політика: національні пріоритети та регіональні особливості.
2. Макроекономічні та регіональні аспекти міграційних процесів: діагностика, аналіз, прогноз.
3. Міграція та її види. Міграція робочої сили і регіональний ринок праці: інституційно-правова та соціально-економічна регламентація.
4. Суспільні та громадські ініціативи в сфері регулювання міграційних процесів у регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія.

Запрошуємо до участі у конференції всіх небайдужих до даної проблематики науковців, державних службовців, представників громадських та бізнес-структур для науково обґрунтованого дискурсу та результативної роботи з визначенням основних заходів подолання існуючих проблем щодо міграційних наслідків.

Для участі у конференції просимо Вас до 15 жовтня 2009 року надіслати оргкомітету текст доповіді та заявку поштою на адресу: Інститут регіональних досліджень НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026 або на e-mail: socdevel.ird@gmail.com

Вимоги до оформлення доповіді:
Обсяг доповіді до 10 сторінок формату А-4; шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль звичайний (Normal), міжрядковий інтервал 1,5; поля 2,0 см; відступ на абзац 1.
У правому куті ставиться прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації без скорочень та місто; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді заголовними літерами, жирним шрифтом розміру 14; нижче через два інтервали друкується текст. У кінці список використаних джерел, оформлений згідно вимог ВАК України.

Надається один надрукований варіант доповіді на українській, російській чи англійській мовах та електронна версія на диску у форматі MS Word або надсилається електронною поштою.
Доповіді, проголошені на конференції, будуть опубліковані у формі статей у фаховому збірнику наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України (статті можна надіслати Оргкомітету завчасно або передати під час роботи конференції).
Матеріали, оформлені з порушенням вимог та без електронної версії публікуватись не будуть.
Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.

ЗАЯВКА
на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Установа:
Посада:
Контактна адреса:
Телефон (роб., моб.):
E-mail:
Форма участі (доповідь, участь у дискусії):
Назва доповіді:

Дата:
___________________ підпис

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
Тел. (032)270-71-68; 297-38-91; 270-64-45; факс (032)270-70-58.
Адреса: Інститут регіональних досліджень НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026.
e-mail: socdevel.ird@gmail.com


17 червня 2009 р. у м. Львові в Інституті регіональних досліджень НАН України до Всесвітнього дня біженця проведено Круглий стіл “Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти ”

17 червня 2009 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл на тему «Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти», присвячений Всесвітньому дню біженця.

Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем зростання міграційної активності населення, появи нових соціально-економічних та організаційно-відомчих ризиків розвитку системи соціального захисту прав мігрантів, а також розробка пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації міграційної політики на різних рівнях державного управління. Знаковим моментом стала дискусія щодо недосконалості діючого законодавчого забезпечення процесів міграції в Україні, доцільності створення Державної міграційної служби як провідного органу регулювання міграції.

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н. Кравців В.С., який наголосив на актуальності проблем міграції, на багатогранності її причин і наслідків, на недосконалості систем оцінювання обсягів міграційних потоків. Він представив учасників круглого столу, серед яких привітав шановних гостей – секретаря відділення економіки НАН України академіка НАН України, професора Лібанову Е.М., вченого секретаря відділення економіки НАН України – Князєва С.І. У круглому столі взяли участь представники Львівської облдержадміністрації (управління Міністерства внутрішніх справ, управління освіти і науки, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я та інші), Львівської обласної ради, управління міграційної служби у Львівській та Івано-Франківській областях Державного комітету у справах національностей та релігій, Штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби, Об’єднання профспілок Львівщини, також представники громадських та наукових структур, які займаються проблемами міграції.

Більше інформації про круглий стіл >>>


Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук України

Оголошує прийом
До докторантури та аспірантури на 2009 рік за державним замовленням

До докторантури із спеціальності
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

Документи в докторантуру приймаються до 1 вересня, а в аспірантуру - до 10 вересня 2009 року.

Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, вступники до аспірантури і докторантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів; аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:
1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідного наукового ступеня за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Довідки можна отримати за адресою:
79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Інститут регіональних досліджень НАН України
Тел. (032) 270-71-00. Факс: (032) 270-70-58.
Е-mail: irr@mail.lviv.ua .


Додано електронні версії змісту та анотацій нових номерів журналу "Регіональна економіка". Переглянути ...


Архів новин