English Version
Новини
Структура Інституту
Наукові школи
Публікації
Історія
Конференції
Міжнародна співпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання
Логін:

Пароль:


79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел/факс 70-71-68, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Андрій Шевчук

 

Міжнародний науково-практичний семінар
«Проблеми регулювання зайнятості та безробіття
на регіональному ринку праці»

       В рамках підбиття підсумків роботи вчених до 10-річного ювілею незалежності України з ініціативи Інституту регіональних досліджень НАН України, Міжнародної асоціації українських економістів та Львівського банківського інституту Національного Банку України при підтримці Львівської обласної державної адміністрації у Львові 4 липня 2001 р. був проведений міжнародний науково-практичний семінар з проблем регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці. 
Активну участь в роботі семінару взяли вчені АН Республіки Польщі, Угорщини, Словаччини, фахівці, спеціалісти різних рівнів органів державного управління та місцевого самоврядування Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей, представники засобів масової інформації.
       Роботу семінару розпочав директор Інституту регіональних досліджень НАН України, академік НАН України, д.е.н., професор Мар’ян Долішній. Не деталізуючи дані регіональної соціальної статистики, він чітко визначив основні тенденції й особливості територіального розвитку зайнятості в Україні, привів немало позитивних вітчизняних та зарубіжних прикладів ефективного регулювання процесів працевикористання, зупинився на ролі міжнародної співпраці вчених та практиків у забезпеченні розвитку регіональних ринків праці. Окремою тезою виступу прозвучали застереження щодо впливу глобалізації на розвиток національних економік та їх ринків праці. “Міжнародний рух товарів, праці й капіталу, який пронизує нині практично всі держави світу, - зазначив М.І.Долішній, - є суперечливе явище, оскільки доволі часто негативно впливає на національні інтереси. З одного боку, долаючи кордонні перепони, він розширює сфери застосування людської праці, виступає потужним генератором міграційних тенденцій, дає шанси отримати більш високооплачувану роботу, і при координації зусиль окремих держав “працює” на ліквідацію напруги на регіональних ринках праці, з іншого - ігнорує найсокровенніші соціальні й культурні потреби населення. Глобалізація нівелює досягнення й цілі політичних місій національних держав щодо захисту людей праці й забезпечення в них громадянського миру й злагоди”. 
       З розумінням складності й відповідальності за прийняття рішень щодо механізмів регулювання ринку праці праценадлишкових регіонів, яким є Львівська область, прозвучали виступи голови Ради об’єднання профспілок Львівщини, голови Правління Львівського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України Ігоря Луцишина та заступника голови Львівської обласної державної адміністрації з питань економічної та інвестиційної політики, заслуженого економіста України Анатолія Данилишина. Якщо у першому виступі, який присвячувався темі “Масове безробіття та механізми захисту від нього працюючих в Україні”, основний наголос був зроблений на критичній оцінці неврегульованості процесів реструктуризації економіки Львівської області, занепаді та втратах ряду підприємств високотехнологічних, науково-містких галузей машинобудівного, приладобудівного, радіоелектронного комплексів, з яких вилились маси безробітних, а також на ролі профспілок в активізації політики забезпечення продуктивної зайнятості в регіоні, то в другому – на тему “Фінансово-кредитна та інвестиційна політика і створення нових робочих місць на прикладі Львівської області” – на детальному аналізі фактичного сучасного стану фінансово-кредитного та інвестиційного ринку регіону, конкретних кроках по підтримці проектів, що передбачають створення нових робочих місць, на проблемах відродження працемістких виробництв. 
Центральною з точки зору теоретико-методологічних й прикладних засад системності вивчення проблем управління й розвитку регіонального ринку праці була спільна доповідь старших наукових співробітників Інституту регіональних досліджень НАН України к.е.н. Уляни Садової та к.е.н. Любові Семів на тему “Регіональна політика ринку праці в Україні: механізми активізації та розвитку”. Основоположними тезами виступів стали висновки стосовно того, що регіональні ринки праці, один з яких вивчався на прикладі десятирічного розвитку економіки Львівської області, в Україні є: 
       - вторинними ринками робочої сили та ринками віртуальних робочих місць;
       - методологія їх дослідження ґрунтована на застосуванні двох відмінних типів теорій - неокласичних теоріях та теоріях сегментації; 
       - вивчення територіальної структури національного ринку праці має проводитись з допомогою уніфікованої методики вивчення інституційно-правових, соціально-економічних зв’язків просторового працевикористання, центральним моментом якої має бути побудова моделі територіальної організації ринку праці; 
       - враховуючи, що у світовій практиці немає уніфікованої методики діагностики рівня розвитку РРП, запропоновано: для аналізу місткості РРП (статична модель) використовувати показник оцінки пропускної здатності території (ринку робочих місць) в контексті ефективного забезпечення обороту обсягів регіональної пропозиції робочої сили, а для аналізу режиму дії РРП (динамічна модель) – показник інтенсивності економічної активності РРП крізь призму циклічних коливань на них попиту й пропозиції; 
       - з метою забезпечення комплексності досліджень відстоюється потреба побудови кластерної моделі РРП, а для обґрунтування ефективності окремих механізмів його регулювання (при різних сценаріях розвитку) та при розробці загальнодержавної та територіальних програм зайнятості (зокрема в частині розподілу фінансових ресурсів) - методика розрахунку інтегрального показника стану РРП; 
       - системні засади вивчення факторів пропозиції праці на РРП слід досліджувати з допомогою методології маркетингу (соціологічних методів, методів факторного аналізу та шляхом побудови регресійних моделей); 
       - для короткотермінового прогнозування пропозиції праці державним центрам зайнятості найбільш доцільно застосовувати        Типову методику розрахунку перспективної чисельності незайнятого населення, в основі якої лежить опис статистичних даних поліномом другого степеня; 
       - для середньо- та довгострокового прогнозування найбільш достовірну стратегію розвитку РРП дає застосування сценарного підходу: (побудова сценаріїв збереження статус-кво, стратегії конкурентоспроможності); 
       - з метою підвищення ефективності державного регулювання РРП пропонується поглибити дослідження змін в структурах базових співвідношень трудовідтворювальних процесів, яке здійснюється на макро-, мезо-, мікрорівнях, які детерміновані відсутністю досконалості конкуренції на регіональних ринках праці, неефективністю дії в сфері мотивації праці цінових механізмів, величезними розривами у рівнях оплати праці та вартістю робочої сили. В цьому аспекті авторами запропоновано оригінальну модель механізму активізації регіональної політики ринку праці. 
       Надзвичайно цікаво й свіжо прозвучали виступи гостей семінару з Угорщини, Словаччини та Польщі. 
       Так, зокрема д.е.н., проф. Ніредьгазького інституту Угорщини Шандор Алмаші та викладач цього ж вузу к.е.н. Людмила Алмаші в доповіді на тему “Роль промислових парків у вирішенні проблем безробіття в Угорщині” значну увагу приділили аналізу макроекономічних залежностей між ВВП, працею й капіталом, особливостям територіальної диференціації рівня безробіття як наслідку неефективності цих макроекономічних пропорцій, розвитку мереж промислових парків та технологічних центрів як головного елементу Програми економічного розвитку регіонів (так званого Національного Плану Сечені). Виступаючі відмітили, що цей план націлений на усунення дуалістичної структури угорської економіки. Він став програмою стратегії на 2001-2002 роки наближення угорської економіки до європейського рівня. При цьому він не є комплексною економіко-політичною стратегією, а зосереджується тільки на декількох пріоритетах розвитку економіки. План вміщує в собі сім Програм, серед яких Програма економічного розвитку регіонів, Програма розвитку малого та середнього бізнесу, Програма субконтрактів, Житлова Програма, Програма розвитку туризму, Програма будівництва автошляхів і Інноваційна Програма. Кожна з програм передбачає приплив капіталу і збільшення на цій основі кількості робочих місць.
       Декан факультету гуманітарних і природознавчих наук Прешівського університету (Словаччина) к.е.н. Петер Кузьмішин у виступі на тему “Зайнятість в регіоні Словаччина-схід” сказав, що Словаччина теж має Національний план регіонального розвитку. Однак окремі регіони, яким є зокрема досліджувана ним східна частина країни, вимагають своїх стратегій розвитку. Він зупинився на особливостях розробки Національного плану регіонального розвитку Словаччини, на головних рисах концепції розвитку регіону Словаччина-схід та способах її реалізації в контексті реалізації основної мети – припинити падіння рівня соціально-господарського розвитку території до 2002 року та забезпечити їй такий ріст економічного розвитку, щоб досягнути рівня показників, в тому числі й зайнятості, інших регіонів. 
       З польської сторони про позицію державних та місцевих органів влади щодо механізмів регулювання явищ масовості безробіття на регіональному ринку праці на прикладі Підкарпатського прикордонного воєводства розповів завідуючий кафедри економічної географії Державної вищої професійної школи в Ярославі (Польща), к.е.н. Роман Федан. Він зупинився на джерелах і специфіці польського безробіття, визначивши ряд таких його рис як стрімкість наростання рівня показників, масовість, суспільний та селективний характер, значну територіальну диференціацію, особливості прояву на селі. В цілому виступаючий наголосив на тому, що розвиток Підкарпатського Воєводства підтримується й буде підтримуватись коштами держави, Європейського Союзу та світового банку. В їх рамках власне й співфінансуються програми протидії безробіттю. За рахунок цих засобів передбачається на перспективу підтримувати розвиток малих і середніх фірм, активізуючи таким чином сільські території, а також дофінансовувати інвестиції в інфраструктуру, що робляться в системі громадських робіт в гмінах і які знаходяться під загрозою напруги високого рівня структурного безробіття. 
З великим інтересом були вислухані доповіді начальника Головного управління праці та соціального захисту населення   Львівської облдержадміністрації Галини Хомиці “Гендерні протиріччя на ринку праці Львівської області”, завідувача кафедри менеджменту, економіки, соціології Львівського банківського інституту НБУ к.е.н., доцента Романа Семіва “Інноваційна модель регіонального регулювання ринку праці”, завідувача кафедри економіки України ім.Туган-Барановського Львівського Національного державного університету ім. І.Франка д.е.н., професора Степана Злупка “Глобалізація і національний ринок праці”, завідувача кафедри економетрії Львівської комерційної академії д.е.н., професора Василя Єлейка “Економетричні методи в дослідженнях регіональних ринків праці”, заступника завідувача кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії к.е.н., доцента Богдана Заблоцького “Методи регулювання регіонального розвитку”, ректора Вищої Суспільної Школи підприємництва та Управління Лодзі (Польща), к.е.н., доцента Романа Патори “Маркетингова концепція ринкової трансформації системи вищої освіти в Польщі”, заступника міського голови Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області Ганни Олексюк “Проблеми зайнятості у шахтарських регіонах, пов’язані з закриттям шахт” (на прикладі м. Червонограда Львівської області). 
       Багато слушних зауважень й пропозицій висунули учасники семінару в доповідях щодо вдосконалення оперативного управління розвитку ринку праці. Про це, зокрема, зазначалось в доповідях ректора Львівського банківського інституту НБУ к.е.н., доцента Тамари Смовженко “Розвиток малого та середнього бізнесу як напрям створення нових робочих місць”, завідувача відділом Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професора Марії Козоріз, професора факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім.І.Франка, д.е.н. Світлани Писаренко “Міжнародна трудова міграція країн Центральної та Східної Європи в контексті інтеграції до Європейського Союзу”, асистента Львівського банківського інституту НБУ Марії Павлишин “Молодіжні ринки праці: регіональні особливості регулювання й розвитку”, доцента кафедри економічної та соціальної географії Львівського національного університету ім.І.Франка к.е.н. Любові Шевчук “Регіональні аспекти діяльності населення”, наукового співробітника Інституту регіональних досліджень НАН України к.е.н. Світлани Шульц “Стратегічні пріоритети регулювання зайнятості населення в регіоні”, аспіранта Інституту регіональних досліджень НАН України Ольги Риндзак “Інституційно-правові основи регулювання зайнятості в Україні”, інженера Інституту регіональних досліджень НАН України Лідії Соловей “Інноваційна діяльність як фактор міжгалузевої мобільності робочої сили регіону”, інженера Інституту регіональних досліджень НАН України Володимира Бідака “Соціально-захисна політика держави і розвиток регіональних ринків праці”, аспіранта кафедри прогнозування і державного регулювання економіки Тернопільської академії народного господарства Григорія Монастирського “Підвищення ролі органів місцевого самоврядування в процесі управління зайнятістю в сільських поселеннях” та інших.
       По завершенні широкої дискусії учасники семінару висунули конкретні вимоги щодо об’єднання зусиль державних органів влади, об’єднань працедавців, громадських організацій, науковців по активізації соціальної політики розвитку загальнонаціонального та регіональних ринків праці України, розширення кола робіт з програмного забезпечення процесів управління та регулювання їх територіальної організації й розвитку, координації зусиль міждержавної міграційної політики й використання робочої сили. Семінар визначив нові горизонти співпраці вітчизняних та зарубіжних вчених, дав змогу детальніше ознайомитись з новими публікаціями науковців Інституту регіональних досліджень НАН України та Львівського банківського інституту НБУ, встановити особисті контакти з представниками наукових шкіл Польщі, Словаччини та Угорщини. 
По завершенні роботи семінару відбулась презентація колективної монографії Уляни Садової та Любов Семів “Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз”.


купить доску пробковую . viagra